SAVEPOL Sp. z. o.o. z siedzibą w Kaletach, adres: 42-660 Kalety, ul. Fabryczna 2, (dalej Savepol) jako administrator Państwa danych osobowych, mając na względzie dostosowanie się do nowych obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych w szczególności przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), umieszcza informacje dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, Savepol informuję, iż:

 

1. ADMINISTRATOR DANYCH

Odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych jest Savepol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaletach, adres: 42-660 Kalety, ul.Fabryczna 2, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Gliwicach pod numerem KRS 0000897729, NIP 645-254-50-08.

Kontakt do administratora: poliuretany@savepol.pl

 

2. CZYM SĄ DANE OSOBOWE?

Dane osobowe to informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres pocztowy lub adres IP komputera.

Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane na podstawie:

a) wykonywanej usługi, zawartej Umowy lub w celu podjęcia działań przed jej wykonaniem lub zawarciem, odpowiedzi na zapytania ofertowe, obsługi reklamacji i zgłoszeń, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

b) dobrowolnej zgody pozostawionej przez Państwa za pośrednictwem strony internetowej Savepol (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

c) realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

d) prawnie usprawiedliwionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 

3. KORZYSTANIE Z USŁUG ZEWNĘTRZNYCH DOSTAWCÓW USŁUG

Do obsługi naszej strony internetowej zlecamy zewnętrznym usługodawcom przetwarzanie danych. W razie potrzeby usługodawcy ci przetwarzają również dane osobowe. Usługodawcy są przez nas starannie dobierani i monitorowani. Przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami, a niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych jest dla Państwa wiążące.

 

4. GROMADZENIE, PRZETWARZANIE I WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą przedstawiciele Administratora zaangażowani w realizację umowy. Ponadto Administrator jest uprawniony do przekazywania Państwa danych osobowych podmiotom trzecim w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej umowy, na podstawie dodatkowej umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie przesyłu komunikatów, transportu towaru, obsługi reklamacji, rozliczeń i księgowości. Ponadto Administrator jest zobowiązany do przekazywania Państwa danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.

Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy w przypadku imiennego rozliczenia finansowego oraz warunkiem umownym w pozostałych przypadkach i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować brakiem możliwości wykonania umowy.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

5. OKRES PRZECHOWYWANIA

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych, do czasu złożenia wniosku o ich usunięcie lub cofnięcia zgody na przetwarzanie. Natomiast Państwa dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie z zastrzeżeniem, że może to uniemożliwić wykonanie umowy przez Administratora.

 

6. SKARGI

Savepol informuje Państwa o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.